X

ALGEMENE VOORWAARDEN Tjep’s digital agency

1.           ALGEMEEN

1.1.        Toepasselijkheid

1.1.1.      Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden zijn niet van toepassing en worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Tjep’s digital agency, tenzij deze door Tjep’s digital agency uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle leveringen van Tjep’s digital agency, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.1.2.      De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2.        Definities

1.2.1.      In de Algemene Voorwaarden Tjep’s digital agency worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

1.2.2.      Algemene Voorwaarden Derden:
Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.

1.2.3.      Data:
De door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.

1.2.4.      Derden Producten:
Alle door Tjep’s digital agency geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij Tjep’s digital agency berusten.

1.2.5.      Design:
Een ontwerp van ‘visuele’ vormgeving, zoals doch niet beperkt tot logo’s, huisstijl en grafische vormgeving. Dit ontwerp kan zowel in papieren als digitale vorm worden vastgelegd.

1.2.6.      Fixed Price:
Zoals nader omschreven in artikel 7.3.

1.2.7.      Fouten:
Zoals nader omschreven in artikel 6.6.

1.2.8.      Garantie:
Zoals nader omschreven in artikel 6.7.

1.2.9.      Hosting:
Het direct en/of indirect (middels een derde partij) beschikbaar stellen van database en/of applicatie en/of enige combinatie daarvan op een door of namens Tjep’s digital agency beschikbaar gestelde server.

1.2.10.    Tjep’s digital agency:
Tjep’s digital agency dan wel een aan Tjep’s digital agency verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Tjep’s digital agency van toepassing heeft verklaard.

1.2.11.    Tjep’s digital agency Producten:
Alle door Tjep’s digital agency geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Tjep’s digital agency berusten.

1.2.12.    Identificatiegegevens:
Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere codes.

1.2.13.    Nacalculatie:
Zoals nader omschreven in artikel 7.4.

1.2.14.    Onderhoud:
Zoals nader omschreven in artikel 2.5.

1.2.15.    Opdrachtgever:
Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot levering van Producten.

1.2.16.    Producten:
Alle door Tjep’s digital agency geleverde Tjep’s digital agency Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Hosting en Design valt onder Producten.

1.2.17.    Support:
Zoals nader omschreven in artikel 2.5.

1.2.18.    Voorschot:
Zoals nader omschreven in artikel 7.5.

1.2.19.    Werkdagen:
Normale Nederlandse werktijden (9.00-17.00) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

1.3.        Overeenkomsten

1.3.1.      Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Tjep’s digital agency wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Tjep’s digital agency, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan Tjep’s digital agency de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden Tjep’s digital agency.

1.3.2.      Opzegging van een overeenkomst vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 30 (dertig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst door de wederpartij is ontvangen.

1.3.3.      Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de andere partij ook na schriftelijk sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen.

1.3.4.      Tjep’s digital agency heeft overigens het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van Tjep’s digital agency op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

1.3.5.      Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeen­komst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals o.a. doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.4.        Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

1.4.1.      Alle opdrachten worden door Tjep’s digital agency uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Tjep’s digital agency kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.

1.4.2.      Opdrachtgever zal Tjep’s digital agency alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

1.4.3.      Indien Opdrachtgever niet voldoet aan artikel 1.4.2, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Tjep’s digital agency in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

1.4.4.      Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Tjep’s digital agency te allen tijde gerechtigd zijn in overleg met Opdrachtgever de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.

1.4.5.      Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten (na daartoe eerst de vereiste schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Tjep’s digital agency zoals nader uiteengezet in artikel 2.2.3), is Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan Tjep’s digital agency mede te delen in de gevallen dat Tjep’s digital agency Onderhoud, Support dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever geleverde Producten.

1.4.6.      Ingeval Tjep’s digital agency activiteiten verricht op locatie anders dan haar eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Tjep’s digital agency in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.

1.5.        Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.5.1.      Tjep’s digital agency en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, elkaars cliënten, de bestanden en de Producten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

1.5.2.      Tjep’s digital agency is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de Tjep’s digital agency website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.5.3.      Opdrachtgever en haar cliënten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van Tjep’s digital agency, behoudens schriftelijke toestemming van Tjep’s digital agency. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat haar cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.

1.5.4.      Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.5.3 is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van Euro 50.000,- (vijftigduizend) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Tjep’s digital agency om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

1.6.        Aansprakelijkheid

1.6.1.      Tjep’s digital agency is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van een fout in de geleverde software danwel uitvoering van de dienstverlening.

1.6.2.      Tjep’s digital agency is daardoor ook niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van het met Tjep’s digital agency gesloten contract, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en uitgekeerd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

1.6.3.      Aansprakelijkheid van Tjep’s digital agency voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is uitgesloten.

1.6.4.      Opdrachtgever vrijwaart Tjep’s digital agency tegen alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Tjep’s digital agency is geleverd.

1.6.5.      Tjep’s digital agency aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die Tjep’s digital agency aan Opdrachtgever heeft geleverd. Indien mogelijk zal Tjep’s digital agency haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derde Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

1.6.6.      Tjep’s digital agency is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig leveren van Support, Onderhoud en/of Garantie.

1.7.        Overdracht

1.7.1.      De tussen Tjep’s digital agency en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tjep’s digital agency.

1.8.        Niet-toerekenbare Tekortkoming

1.8.1.      Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Tjep’s digital agency liggen en bedrijfsrisico’s van Tjep’s digital agency.

1.8.2.      Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Tjep’s digital agency de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.8.3.      Tjep’s digital agency behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties voordat de niet-toerekenbare tekortkoming bekend was.

1.8.4.      Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.9.        Nietigheid

1.9.1.      Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

1.9.2.      Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen er naar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst in zijn geheel in stand blijft.

1.10.      Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

1.10.1.    Op alle door Tjep’s digital agency met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

1.10.2.    Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

2.           Tjep’s digital agency PRODUCTEN

2.1.        Algemeen

2.1.1.      Tjep’s digital agency levert Producten die functioneren in de context van technologieën die expliciet zijn afgesproken of gangbaar zijn op het moment van oplevering. Hieronder vallen onder andere browsers, besturingssystemen en protocollen. Tjep’s digital agency heeft geen verplichtingen om Producten aan te passen aan nieuwe versies van de technologieën. Indien Tjep’s digital agency gedwongen is om aanpassingen te doen aan veranderende technologieën, is zij gerechtigd tot het in rekening brengen van de op dat moment gangbare tarieven.

2.2.        Gebruiksrecht Programmatuur

2.2.1.      Tjep’s digital agency verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten, met daarbij behorende documentatie.

2.2.2.      Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten op de met Tjep’s digital agency overeengekomen verwerkingseenheid en het met Tjep’s digital agency overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Producten het eerst zijn geïnstalleerd en het aantal gebruikers, servers en/of werkstations is beperkt tot 1 (één).

2.2.3.      Het is Opdrachtgever verboden de Producten op enigerlei wijze zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Tjep’s digital agency te hebben ontvangen.

2.2.4.      Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan derden.

2.2.5.      Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten ter beschikking te stellen aan derden.

2.2.6.      Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.

2.2.7.      De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 5. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

2.3.        Controles

2.3.1.      Tjep’s digital agency is gerechtigd technische beperkingen en controle mechanismen in de Producten te verwerken om te voorkomen en/of te controleren dat het daadwerkelijk aantal gebruikers, servers en/of werkstations niet het aantal overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt.

2.3.2.      Voorts is Tjep’s digital agency gerechtigd, zolang Opdrachtgever gebruik maakt van de Producten, zelf dan wel middels een derde onaangekondigd controles uit te voeren op de locaties waar de Producten gebruikt worden. Opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking en toegang verstrekken. Indien Opdrachtgever medewerking dan wel de toegang aan Tjep’s digital agency weigert is Tjep’s digital agency gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opdrachtgever is in dit geval niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Producten en is verplicht tot teruggave van alle Producten en vernietiging van eventueel gemaakte kopieën binnen 30 (dertig) dagen op eerste verzoek daartoe van Tjep’s digital agency.

2.4.        Adviezen

2.4.1.      Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals maar niet beperkt tot Onderhoud en Support (artikel 2.5), consultancy, project management, etc., zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden gegeven.

2.4.2.      Tjep’s digital agency is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

2.4.3.      Tjep’s digital agency zal adviezen geven op basis van door Tjep’s digital agency aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.4. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals maar niet beperkt tot incompatibiliteitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar) kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

2.5.        Onderhoud en Support

2.5.1.      Support omvat het geven van mondelinge (telefonisch) en schriftelijke (ook e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten.

2.5.2.      Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever gelicenceerde Producten die een kwalitatieve (Fout herstel) dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde Product inhouden. Tjep’s digital agency is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates.

2.5.3.      Voor Onderhoud en Support kan een strippenkaart bij Tjep’s digital agency worden afgesloten.

2.6.        Maatwerk

2.6.1.      Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan worden op basis van Nacalculatie afgerekend, tenzij schriftelijk in de offerte anders is overeengekomen.

2.6.2.      Partijen zullen schriftelijk specificeren welk Tjep’s digital agency Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. Tjep’s digital agency zal de Tjep’s digital agency Productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Opdrachtgever instaat.

2.6.3.      Tjep’s digital agency is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.6.4.      Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij Tjep’s digital agency berusten, zoals omschreven in artikel 8.1.

2.7.        Meerwerk

2.7.1.      Indien Tjep’s digital agency van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal Tjep’s digital agency daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 Werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk.

2.7.2.      Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen danwel niet binnen de in artikel 2.7.1 gestelde termijn anders heeft aangegeven.

2.8.        Installatie en Implementatie

2.8.1.      Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal Tjep’s digital agency de Producten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.

2.8.2.      Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels Tjep’s digital agency opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.

2.8.3.      Opdrachtgever zal zorgdragen en is volledig verantwoordelijk dat de vereiste Algemene Voorwaarden Derden verkregen zijn om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.

2.8.4.      Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van Tjep’s digital agency om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.

2.9.        Werkzaamheden

2.9.1.      Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

2.9.2.      Voor elke onafgebroken periode waarin Tjep’s digital agency voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij Tjep’s digital agency verricht is Tjep’s digital agency gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.

2.9.3.      Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk tijdens weekend- en feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

2.9.4.      Tjep’s digital agency is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

3.           DESIGN

3.1.        Design Algemeen

3.1.1.      Het Design wordt ontwikkeld op basis van de tussen partijen schriftelijk vastgestelde specificaties.

3.1.2.      Indien het Design naar de mening van Opdrachtgever niet voldoet aan de in artikel 3.1.1 genoemde specificaties en Opdrachtgever aanpassingen aan het Design wenst, is Tjep’s digital agency gerechtigd voor deze aanpassingen de dan geldende tarieven in rekening te brengen.

3.1.3.      Opdrachtgever kan, indien schriftelijk overeengekomen met Tjep’s digital agency, het Design veranderen en/of aanpassen.

3.1.4.      Tjep’s digital agency is niet verplicht de broncode van de door Tjep’s digital agency in opdracht van Opdrachtgever ontworpen Design danwel andere programmatuur en/of nadere digitale producten ter beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.1.5.      Artikel 2.2 is uitdrukkelijk van toepassing op Design.

3.1.6.      Het niet exclusieve gebruikersrecht eindigt als wordt voldaan aan artikel 1.3.4.

4.           HOSTING

4.1.        Hosting Algemeen

4.1.1.      Hosting geschiedt uitsluitend op een door Tjep’s digital agency goedgekeurde locatie en op de door Tjep’s digital agency goedgekeurde apparatuur.

4.1.2.      Tjep’s digital agency kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in Hosting. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

4.1.3.      In het kader van de toegang tot en het gebruik van Hosting beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door Tjep’s digital agency vastgestelde en de aan Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op Tjep’s digital agency rustende verplichting tot verschaffen van Hosting en het gebruik ervan door Tjep’s digital agency opgeschort.

4.1.4.      Opdrachtgever stelt Tjep’s digital agency in de gelegenheid te controleren of de in artikel 4.1.3 van dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen.

4.1.5.      Indien Opdrachtgever na de in artikel 4.1.4 bedoelde controle alsnog de in artikel 4.1.3 bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft Tjep’s digital agency het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst.

4.1.6.      Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van Tjep’s digital agency omtrent Hosting op te volgen.

4.1.7.      Tjep’s digital agency is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van Hosting te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan Tjep’s digital agency verbonden moeder en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van Hosting die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.

4.1.8.      Indien Opdrachtgever een storing constateert dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij Tjep’s digital agency. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal Tjep’s digital agency die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

4.1.9.      Tjep’s digital agency stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat betreft Hosting, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot Hosting dan wel het niet-beschikbaar zijn van Hosting.

4.1.10.    Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.

4.1.11     E-mail is geen standaard dienst van Tjep's digital agency. Indien wij deze toch aanbieden gelden hiervoor geen garanties en de dienst wordt ook niet gemonitord. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat de dienst naar wens functioneert. Indien de dienst niet naar wens functioneert kan hiervan melding worden gemaakt via het ticket systeem waarna Tjep's digital agency in contact treedt met de leverancier van de dienst.

4.2.        Verplichtingen Tjep’s digital agency Hosting

4.2.1.      Tjep’s digital agency zal naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door Tjep’s digital agency streven naar een goede beschikbaarheid van Hosting. Garanties worden alleen gegeven indien deze schriftelijk door Tjep’s digital agency in een overeenkomst zijn vastgelegd.

4.2.2.      Tjep’s digital agency garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, wanneer Tjep’s digital agency van het gebruik en/of de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derde telecommunicatieleveranciers.

4.2.3.      Tjep’s digital agency heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance-eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of ander netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.

4.3.        Gebruik Van Identificatiegegevens

4.3.1.      Tjep’s digital agency zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik Tjep’s digital agency hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

4.3.2.      Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever. In geen geval is Tjep’s digital agency aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van Identificatiegegevens.

4.3.3.      Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan Tjep’s digital agency Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

4.3.4.      Indien Opdrachtgever misbruik heeft gemaakt van Identificatiegegevens dan wel geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 4.3.3, is Opdrachtgever direct in verzuim.

4.4.        Wijzigingen In Hosting

4.4.1.      Tjep’s digital agency is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in Hosting voor wat betreft doch niet beperkt tot:

a)    toegangsprocedures, zoals:
- procedures betrekking hebbende op operationele regels;
- beveiligingseisen.

b)    het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het leveren van Hosting.

4.4.2.      Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Opdrachtgever’s onderneming en/of de functionaliteit van Hosting mag Opdrachtgever, na eerst daartoe de achteruitgang op schrift te hebben aangetoond, Tjep’s digital agency schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Indien Tjep’s digital agency dan geen redelijk alternatief biedt heeft Opdrachtgever het recht het gebruik van Hosting te beëindigen, zonder dat Tjep’s digital agency en/of derde partij tot enige schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

4.5.        Dataverkeer Van Opdrachtgever

4.5.1.      Tjep’s digital agency heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. Tjep’s digital agency treedt slechts op als een doorgeefluik. Tjep’s digital agency geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van Data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.

4.5.2.      Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 4.8, voor Opdrachtgever en haar gebruikers.

4.5.3.      Indien een derde Tjep’s digital agency erop wijst dat middels Hosting inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde, is Tjep’s digital agency gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de desbetreffende handelingen onrechtmatig wordt gehandeld, Hosting met onmiddellijke ingang te staken dan wel de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang te verwijderen. Tjep’s digital agency zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door Tjep’s digital agency getroffen maatregelen.

4.5.4.      Opdrachtgever vrijwaart en houdt Tjep’s digital agency schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.

4.5.5.      Standaard zijn de logfiles geen onderdeel van de gemaakte backups. Deze kunnen tegen een extra vergoeding worden meegenomen. Na het einde van de overeenkomst is Tjep’s digital agency niet gehouden tot het bewaren van logfiles.

4.5.6.      Tjep’s digital agency zal medewerking verlenen aan het overzetten van Data naar een andere applicatie zoals verzocht door Opdrachtgever. Tjep’s digital agency garandeert nimmer dat de aanwezige Data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kan worden overgezet naar een andere applicatie. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de Data vanaf het moment van het inlezen van de Data in een andere applicatie.

4.5.7.      Alle kosten verbonden aan het overzetten van Data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

4.6.        Verplichtingen Opdrachtgever Hosting

4.6.1.      Indien Hosting onder meer het hosten van een website van Opdrachtgever en/of ten behoeve van Opdrachtgever betreft dient Opdrachtgever te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden. Indien de aanvraag van domeinregistratie door Tjep’s digital agency wordt verricht, treedt Tjep’s digital agency slechts op ter bemiddeling. Iedere aanvraag geschiedt geheel voor rekening en risico, alsmede op naam van Opdrachtgever. Tjep’s digital agency kan geen ongestoord gebruik van de domeinnaam garanderen. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Tjep’s digital agency schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

4.6.2.      Indien middels Hosting persoonsgegevens en/of overige gegevens/Data worden getransporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid middels Hosting, vrijwaart Opdrachtgever Tjep’s digital agency voor alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/Data worden geëxporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.

4.7.        Persoonsgegevens

4.7.1.      Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt/verwerkt worden door de apparatuur en/of programmatuur van Tjep’s digital agency ten behoeve van Opdrachtgever.

4.7.2.      Opdrachtgever vrijwaart Tjep’s digital agency voor alle claims wegens een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

4.7.3.      Met uitzondering van hetgeen hierboven in dit artikel gesteld, is Tjep’s digital agency verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Tjep’s digital agency noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zij zal Opdrachtgever vrijwaren voor aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Tjep’s digital agency.

4.8.        Gedragscode

4.8.1.      Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van Hosting en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden Hosting en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich:

a)    beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van Tjep’s digital agency en/of derden;

b)    verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

4.8.2.      Het is verboden om Hosting en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:

a)    het inbreuk maken op de rechten van derden zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten;

b)    het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;

c)    spamming (ongevraagd verspreiden van reclameboodschappen en overige mededelingen);

d)    het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;

e)    seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;

f)     verspreiding dan wel voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;

g)    dreigementen;

h)    opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;

i)     het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts en/of systemen van derden en/of Tjep’s digital agency.

4.8.3.      Tjep’s digital agency behoudt zich het recht voor, naar haar eigen oordeel, het gebruik van de Hosting en/de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en de volledige schade te verhalen op Opdrachtgever.

5.           DERDEN PRODUCTEN

5.1.        Derden Producten

5.1.1.      Tjep’s digital agency is gerechtigd Derden Producten te leveren dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Tjep’s digital agency is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.1.2.      Indien Tjep’s digital agency Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden Tjep’s digital agency tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

5.1.3.      Tjep’s digital agency levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.

5.2.        Algemene Voorwaarden Derden

5.2.1.      Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden Tjep’s digital agency van toepassing worden verklaard, zullen indien beschikbaar bij Tjep’s digital agency uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en taal ter beschikking worden gesteld zoals Tjep’s digital agency deze heeft ontvangen.

5.2.2.      De Algemene Voorwaarden Tjep’s digital agency treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden Tjep’s digital agency en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Tjep’s digital agency de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

 

 

6.           LEVERING

6.1.        Leveringstermijn

6.1.1.      Alle door Tjep’s digital agency eventueel genoemde en voor haar geldende leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Tjep’s digital agency bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

6.1.2.      Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd als een fatale termijn waarbinnen geleverd dient te worden, maar als termijn waarbinnen Tjep’s digital agency naar haar beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen Tjep’s digital agency en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.

6.1.3.      De overschrijding van een eventueel geldende leveringstermijn door Tjep’s digital agency behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van Tjep’s digital agency. Tjep’s digital agency aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een leveringstermijn overschreden mocht worden.

6.2.        Voorbehoud

6.2.1.      Tjep’s digital agency verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Tjep’s digital agency en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door Tjep’s digital agency opgestelde overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Tjep’s digital agency met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Tjep’s digital agency het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

6.2.2.      Rechten, zoals maar niet beperkt tot de overdracht van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een week, na opdracht daartoe van Tjep’s digital agency, terug te leveren aan Tjep’s digital agency. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.

6.3.        Risico

6.3.1.      Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de aflevering af, zelfs als het eigendom of gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door oorzaak die niet aan Tjep’s digital agency kan worden toegerekend.

6.3.2.      Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken.

6.4.        Oplevering, Aflevering, Installatie en Acceptatieprocedure

6.4.1.      Tjep’s digital agency zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door Tjep’s digital agency schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en indien door Opdrachtgever gewenst installeren.

6.4.2.      Oplevering, door of middels Tjep’s digital agency, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

6.4.3.      Aflevering van Producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Opdrachtgever ter plaatse van magazijn van Tjep’s digital agency. De kosten van transport en eventuele verzekering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Tjep’s digital agency bepaald en verzekering van de te vervoeren Producten geschiedt niet door Tjep’s digital agency, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.4.4.      Uitsluitend in het geval waar installatie door Tjep’s digital agency plaatsvindt zal er onmiddellijk na voltooiing van de installatie een acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 14 (veertien) dagen na voltooiing van de installatie, tenzij anders overeengekomen. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.

6.4.5.      De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a)    bij de aflevering indien de installatie niet door Tjep’s digital agency wordt uitgevoerd, dan wel

b)    indien Tjep’s digital agency de installatie heeft voltooid: op de eerste dag na de acceptatieperiode, dan wel

c)    indien Tjep’s digital agency voor het einde van de acceptatieperiode een Testrapport (artikel 6.5) ontvangt: op het moment dat de in dat Testrapport genoemde Fouten (artikel 6.6) zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van kleine Fouten die volgens artikel 6.6.4 aan acceptatie niet in de weg staan.

6.4.6.      Indien de Producten in fases en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

6.4.7.      In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

6.5.        Testrapport

6.5.1.      Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten Fouten, zoals omschreven in artikel 6.6, bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Tjep’s digital agency uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd Testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat de Fouten zijn verholpen.

6.6.        Fouten

6.6.1.      Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door Tjep’s digital agency schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk Tjep’s digital agency Producten, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan Tjep’s digital agency te maken.

6.6.2.      Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de geleverde Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

6.6.3.      Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door Tjep’s digital agency aangewezen locatie. Tjep’s digital agency is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren.

6.6.4.      Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan.

6.7.        Garantie

6.7.1.      Gedurende een periode van 3 (drie) maanden (Garantieperiode), ingaande op het moment van acceptatie, zal Tjep’s digital agency er naar streven Fouten zoals omschreven in artikel 6.6 naar beste weten en kunnen te herstellen, mits Opdrachtgever Tjep’s digital agency door middel van een schriftelijk en gedetailleerd rapport over de Fouten informeert binnen de Garantieperiode. Naar eigen inzicht is Tjep’s digital agency gerechtigd op haar kosten de Producten te repareren, wijzigen of te vervangen. In het geval van Fouten uit dienstverlening, zal Tjep’s digital agency vervangende dienstverlening verstrekken.

6.7.2.      Tjep’s digital agency is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten indien Fouten kunnen worden aangemerkt als fouten in algemene zin van Opdrachtgever als gevolg van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan Tjep’s digital agency te wijten zijn of indien Opdrachtgever de Fout redelijkerwijs had kunnen ontdekken gedurende de acceptatieperiode.

6.7.3.      Onder Garantie valt niet het reconstrueren en/of herstellen van beschadigde of zoek geraakte bestanden en/of gegevens. Tjep’s digital agency garandeert niet dat de Producten zullen functioneren zonder onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat gedurende de Garantieperiode en daarna, tenzij schriftelijk anders aangegeven door Tjep’s digital agency. Elk recht op Garantie vervalt indien Opdrachtgever de Producten wijzigt dan wel doet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Tjep’s digital agency, zoals vereist in artikel 2.2.3.

6.7.4.      Na afloop van de Garantieperiode zal Tjep’s digital agency niet gehouden zijn Fouten te herstellen, Producten te wijzigen en/of te vervangen, tenzij anders overeengekomen.

6.7.5.      De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel 5.

7.           PRIJZEN/BETALINGEN

7.1.        Prijzen en Betalingen

7.1.1.      Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en heffingen in rekening worden gebracht.

7.1.2.      Tjep’s digital agency zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.

7.1.3.      Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Tjep’s digital agency verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Tjep’s digital agency verschuldigd is. Buitengerechte­lijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht.

7.1.4.      Tjep’s digital agency heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

7.1.5.      Indien Tjep’s digital agency niet in staat is te leveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van de Opdrachtgever, is Tjep’s digital agency gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

7.1.6.      De vergoeding voor Onderhoud, Support, Hosting, en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elke maand of andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.1.7.      Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Tjep’s digital agency worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurtarief.

7.2.        Prijswijzigingen

7.2.1.      De tussen Tjep’s digital agency en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Tjep’s digital agency is gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten en wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.

7.2.2.      Tjep’s digital agency zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.

7.3.        Fixed Price

7.3.1.      Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht.

7.3.2.      Tenzij Tjep’s digital agency een beroep kan doen op artikel 1.4.4 worden meeruren niet in rekening gebracht.

7.4.        Nacalculatie

7.4.1.      Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens Tjep’s digital agency aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.

7.5.        Voorschot

7.5.1.      Tjep’s digital agency is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Tjep’s digital agency gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Tjep’s digital agency uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.           INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1.        Rechten van Tjep’s digital agency en Opdrachtgever

8.1.1.      Tjep’s digital agency heeft het exclusieve recht de Tjep’s digital agency Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.

8.1.2.      Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door Tjep’s digital agency uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de levering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Tjep’s digital agency berusten.

8.1.3.      Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Tjep’s digital agency zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.

8.1.4.      Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

8.1.5.      De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien Tjep’s digital agency deze rechten heeft.

8.1.6.      Indien Tjep’s digital agency, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Tjep’s digital agency berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Tjep’s digital agency dan wel derde rechthebbende berusten zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Tjep’s digital agency dan wel derde rechthebbende.

8.2.        Vrijwaring

8.2.1.      Tjep’s digital agency zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de Tjep’s digital agency Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. Tjep’s digital agency zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:

a)    Tjep’s digital agency onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en

b)    de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan Tjep’s digital agency overlaat.

Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat behoudt Tjep’s digital agency zich het recht voor om het licentie-dan wel sublicentierecht op het Tjep’s digital agency Product te verwerven of het Tjep’s digital agency Product zodanig te wijzigen dat zij niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van Tjep’s digital agency de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan Tjep’s digital agency het geleverde Tjep’s digital agency Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit Tjep’s digital agency Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het Tjep’s digital agency Product gemaakte gebruik.

8.2.2.      Tjep’s digital agency zal Opdrachtgever niet vrijwaren tegen een actie voor zover:

a)    deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten doorgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;

b)    hetgeen geleverd door Opdrachtgever onderdeel is of in samenhang geleverd is met een Product;

c)    Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.

8.2.3.      Indien tussen Tjep’s digital agency en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever Tjep’s digital agency vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.

9. AVG

9.1 Toestemming inzien data

Met het aangaan van de overeenkomst heeft Tjep's digital agency toestemming om data die op de website staat in te zien of te bewerken indien het werk dat vereist.

9.2 Verwerkersovereenkomst

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van een verwerkersovereenkomst om zo te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

9.3 Tjep's digital agency neemt een aantal maatregelen om te voorkomen dat datalekken plaatsvinden. Hieronder vallen het onderhoud van de hostingomgeving, toepassen complexe wachtwoorden, versleutelen van wachtwoorden en het versleutelen van gegevens op gegevensdragers zoals laptops.

9.4 Meldplicht datalekken

In het geval dat er een datalek wordt geconstateerd, treedt Tjep's digital agency direct in contact met de opdrachtgever. De opdrachtgever maakt vervolgens de analyse of daadwerkelijk sprake is van een datalek en meldt deze indien nodig bij de daarvoor aangewezen instanties.